Hukkam ke mushahirat aur unhe milne wale tahaif ka bayan

Kitab Ul Imarati Wal Qaza Chapter 4

To download any MP3 file please ‘Right Click on it and select “Save Link As”‘

Prev: Kitab Ul Imarati wal Qaza 3 – Mansabe qaza aur uski zimmidari se derne ka bayan

Next: Kitab Ul Imarati wal Qaza 5 – Faisle kerne aur gawahi dene ka bayan